Balans per 31 december 2016

( in euro’s)

Activa

Vorderingen € 800,00
Liquide middelen € 1.781,00
Totaal € 2.581,00

Passiva

Crediteuren € 2.367,00
Eigen vermogen € 214,00
Totaal € 2.581,00

Exploitatierekening 2016

Baten

Donaties € 8.550,00
Subsidies € 15.000,00
Recettes € 19.850,00
Rente € 12,00
Overige opbrengsten € 1.940,00
Saldo verlies € 2.028,00
Totaal € 47.380,00

 Lasten

Kosten producties € 43.788,00
Kosten stichting € 3.592,00
Totaal € 47.380,00