Balans per 31 december 2019

( in euro’s)

Activa

Vorderingen € 2.100,00
Liquide middelen € 17.036,00
Totaal € 19.136,00

Passiva

Crediteuren € 15.526,00
Eigen vermogen € 3.610,00
Totaal € 19.136,00

Exploitatierekening 2019

Baten

Donaties € 16.290,00
Subsidies € 15.210,00
Recettes € 34.482,00
Rente € 1,00
Overige opbrengsten € 5.909,00
Totaal € 71.892,00

 Lasten

Kosten producties € 65.027,00
Kosten stichting € 6.392,00
Saldo winst € 473,00
Totaal € 71.892,00